eNaročanje

Splošne informacije

eNaročanje je nacionalna informacijska rešitev za namene elektronske napotitve in elektronskega naročanja na zdravstvene storitve. Uporabniki so zdravniki in medicinske sestre, javne ustanove, kot so ZZZS, NIJZ in MZ, ter pacienti.

eNaročanje je nacionalna informacijska rešitev za elektronske napotitve in elektronsko naročanje na zdravstvene storitve s primarne na sekundarno in terciarno raven in znotraj sekundarne in terciarne ravni. Rešitev nudi pacientom hitro, varno in učinkovito naročanje na zdravstvene storitve, poenostavlja izbiro izvajalca zdravstvene storitve glede na čakalno dobo in kraj izvedbe ter omogoča učinkovito obveščanje naročenega pacienta o morebitnih spremembah terminov in potrebnih predpripravah na izvedbo zdravstvene storitve. Izvajalci zdravstvene dejavnosti zagotavljajo posredovanje napotnic v elektronski obliki, omogočanje e-naročanja in poročajo o prvih prostih terminih in o čakalnih dobah v nacionalni čakalni seznam. Informacijsko rešitev eNaročanje sestavljajo tri komponente: napotovanje, naročanje in čakalne vrste. Pri napotovanju zdravnik v svojem lokalnem informacijskem sistemu izdela elektronski dokument »e-napotnica«. Elektronsko ga podpiše in prenese v centralni sistem eNaročanja. Na podlagi e-napotnice se izvede naročanje na napoteno zdravstveno storitev. Tega lahko izvede pacient sam prek spletnega portala zVem, medicinska sestra, zdravnik, ki je izdal e-napotnico, ali administrator na infotočki. Na podlagi podatkov, pridobljenih iz lokalnih sistemov izvajalcev zdravstvene dejavnosti, se v centralnem sistemu eNaročanja vzdržuje centralni čakalni seznam s prvimi prostimi termini za vse zdravstvene storitve, ki jih izvajalci izvajajo. Zbrani podatki se objavljajo na portalu eZdravja. eNaročanje je uvedeno leta 2016. 10. aprila 2017 je Ministrstvo za zdravje izenačilo elektronske in papirne napotnice. Rešitev ePosvet, ki deluje na infrastrukturi sistema eNaročanja, omogoča osebnim zdravnikom varno elektronsko posvetovanje o zdravstvenih problemih pacientov pri specialistih. Pacient mora obiskati specialista le, če ta s pomočjo ePosveta ugotovi, da je obisk potreben in o tem tudi obvesti osebnega zdravnika. Tako se pacient ne postavi v čakalno vrsto pri specialistu, če to ni potrebno.

Storitev eNaročanje omogoča elektronsko napotitev in naročanje pacientov na zdravstvene storitve s primarne na sekundarno in terciarno zdravstveno raven ali znotraj sekundarne oziroma terciarne zdravstvene ravni. Postopek eNaročanja poteka na podlagi izdane elektronske napotnice, ki jo izda zdravnik napotovalec z enakimi pravili in strokovnimi kriteriji, kot veljajo danes za izdane papirnate zelene napotnice. Na napoteno zdravstveno storitev se lahko pacient naroči sam preko spletnega portala zVem, lahko pa ga naroči tudi zdravnik napotovalec (ali medicinska sestra).

Ker eNaročanje omogoča sprotno zbiranje čakalnih seznamov vseh specialistov, pacient lahko izbira ponudnika kjerkoli v Sloveniji z v tistem trenutku najkrajšo čakalno vrsto. Vzpostavljeni sta torej enotna lista naročanja in nadzorovana čakalna vrsta na nacionalnem nivoju.

Z eNaročanjem so pacienti dobili večjo dostopnost naročanja na specialistične zdravstvene storitve, možnost izbire najugodnejšega termina, pregled nad vsemi izvajalci v Sloveniji, učinkovito obveščanje o terminu in enostavno spremembo oziroma odpoved termina.

Izvajalcem zdravstvenih storitev pa eNaročanje omogoča predvsem večji pregled nad potekom pregledov pacienta. Proces je tako hitrejši in učinkovitejši za vse udeležene.

V okviru nacionalnega projekta eZdravje je bila vzpostavljena informacijska rešitev eNaročanje z namenom učinkovitejšega naročanja na zdravstvene storitv. Storitev eNaročanje omogoča elektronsko napotitev in naročanje pacientov na zdravstvene storitve s primarne na sekundarno in terciarno zdravstveno raven ali znotraj sekundarne oziroma terciarne zdravstvene ravni.

 1. aprila 2017 je eNapotnica postala polno veljaven, samostojen dokument, kar pomeni da:
 • Sta elektronska in papirnata napotnica od takrat izenačeni
 • Z 10. aprilom se zeleni obrazec pri eNapotnici ne natisne več, razen pri nujni napotnici. Z eNapotnico bolnikom ni bo več treba pošiljati papirnatih zelenih obrazcev, da se bodo naročili k zdravniku specialistu.
 • Pacienti se lahko naročijo na izbran nabor storitev, ki je oblikovan v dogovoru z medicinsko stroko. Tiste, ki elektronskega naročanja sami ne bodo zmogli, jih lahko naroči zdravnik ali sestra.
 • Še vedno pa bo mogoče naročanje tako kot pred uvedbo eNaročanja, osebno ali po telefonu ali preko posebne brezplačne telefonske številke (080 2445).
 • Zdravstveni domovi in ambulante bodo lahko tudi sami organizirali informacijske točke za pomoč.
 • Glavna novost je možnost rezervacije termina v urniku specialista ali uvrstitev v čakalni seznam preko spletnega portala za paciente zVEM, pri čemer pa je glavno vodilo pričakovana čakalna doba.
 • Izvajalec zdravstvene dejavnosti se v tem trenutku sam odloča, ali bo omogočal naročanje na točne termine (datum in ura) ali v čakalno vrsto (kjer pacient dobi samo okvirni termin, o točnem pa ga obvestijo kasneje s strani izvajalca zdravstvene dejavnosti).

Centralna informacijska rešitev eNaročanje je sestavljena iz treh poslovnih procesov:

 • eČakalni seznami,
 • eNaročanje,
 • eNapotnica.

Postopek eNaročanja poteka na podlagi izdane elektronske napotnice, ki jo izda zdravnik napotovalec z enakimi pravili in strokovnimi kriteriji, kot so pred implementacijo projekta veljali za izdane papirnate zelene napotnice. Na napoteno zdravstveno storitev se lahko pacient naroči sam preko spletnega portala zVem, lahko pa ga naroči tudi zdravnik napotovalec (ali medicinska sestra) (Ministrstvo za zdravje, brez datuma). Tudi preko brezplačne storitve e-naročanja 080 2445 in preko info točke pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti.

eNapotnica je predpogoj za eNaročanje, ki predstavlja dodaten način naročanja pacientov (ne nadomešča internega naročanja), nanaša pa se na izbiro izvajalca glede na zdravstveno storitev, ki jo izvede zdravnik, sestra ali pacient preko portala.

 

 

 

 

Cel proces eNaročanja je v osnovi sestavljen iz treh enostavnih korakov:

 • Uporabnik v prvem koraku eNaročanja izbere izvajalca zdravstvene dejavnosti. Izvajalci so razvrščeni naraščajoče glede na prvi prosti blok termin, pridobljen v procesih eČakalnega seznama.
 • Drugi korak eNaročanja nastopi, ko pacient ali zdravnik napotovalec izbere ciljnega izvajalca zdravstvene dejavnosti. Centralni sistem eNaročanja v tem koraku zahteva od bolnišničnega sistema naročanja izbranega izvajalca proste termine v razporedu (urniku) za ciljno storitev (če se dela razpored za več zdravnikov, se dostavijo termini za vsakega zdravnika posebej). Bolnišnični informacijski sistem začasno rezervira ponujene termine ter prepreči njihovo uporabo za naslednjih 2,5 minute, oziroma dokler uporabnik ne potrdi katerega od ponujenih terminov. Če je od rezervacije termina minilo že 2,5 minute, uporabnik pa ni potrdil še nobenega termina, se vsi ponujeni termini sprostijo za ponovno uporabo.
 • Tretji korak eNaročanja je potrditev enega od ponujenih terminov, ki nato ostane potrjen v razporedu bolnišničnega sistema naročanja, če le ni odpovedan v procesu odpovedovanja (bodisi prek sistema eNaročanja ali pa prek bolnišničnega sistema naročanja v dogovoru s pacientom). Ostali ponujeni termini se sprostijo za uporabo (Anon., brez datuma).

eNaročanje omogoča osebnemu izbranemu zdravniku ali specialistu izdajo eNapotnice za obisk pacienta pri ustreznemu specialistu. eNapotnico zdravnik napotovalec podpiše s svojim digitalnim potrdilom, ki zagotavlja varnost celotnega postopka uporabe eNapotnice v zdravstvenem sistemu (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2017).

Vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki so vključeni v javni zdravstveni sistem, morajo biti povezani v omrežje (zNET), ki hkrati gosti tudi Centralni register podatkov o pacientu (CRPP).  V skladu s 14.b členom Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15 in 31/18) CRPP vsebuje povzetek podatkov o pacientih in pacientovo zdravstveno dokumentacijo. Povzetek podatkov o pacientu (v nadaljevanju: Povzetek) obsega demografske podatke, podatke o izbranem osebnem zdravniku, morebitne izjave vnaprej izražene volje ( v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah)  in strukturirane zapise najpomembnejših zdravstvenih podatkov (npr. podatki o alergijah, cepljenjih, boleznih, medicinskih posegih ipd.)  Ko osebni zdravnik izda napotnico in jo posreduje v Centralni register podatkov o pacientih, zdravnik specialist prek svoje aplikacije že lahko dostopa do napotnice, pacientove zdravstvene dokumentacije in zapisov v Povzetku.

eNaročanje omogoča sprotno zbiranje čakalnih seznamov vseh vključenih specialistov, pacient lahko izbira ponudnika kjerkoli v Sloveniji z v tistem trenutku najkrajšo čakalno vrsto. Vzpostavljeni sta torej enotna lista naročanja in nadzorovana čakalna vrsta na nacionalnem nivoju (Ministrstvo za zdravje, brez datuma).

Namen sistema eČakalni seznami je samodejno elektronsko zbiranje obstoječih čakalnih seznamov od vseh izvajalcev zdravstvene dejavnosti, povezanih s sistemom eČakalni seznami. Sistem čakalnih seznamov zato v rednih intervalih kontaktira informacijske sisteme naročanja zdravstvenih ustanov in zbira podatke, ki so potrebni za operativno delo centralnega sistema eČakalni seznami. Podatki, zbrani prek eČakalnih seznamov, so uporabljeni kot osnova sisteme eNaročanja in BI poročanja. S tem je omogočeno spremljanje dnevnih trendov čakalnih seznamov. Pacientom je poleg tega na voljo bolj relevantna informacija o tem, kje bodo najmanj čakali na zdravstveno storitev, ki jo potrebujejo. To je informacija, ki je pravzaprav najpomembnejša za pacienta kot končnega uporabnika sistema.

Sistem eČakalni seznami je zasnovan kot informacijsko vozlišče, ki zbira vnaprej opredeljen nabor podatkov iz bolnišničnih sistemov naročanja zdravstvenih ustanov ter omogoča njihovo uporabo v drugih povezanih sistemih, kot je sistem eNaročanja (Anon., brez datuma).

Cilji projekta eNaročanje:

 • povečati kvaliteto oskrbe pacientov s povečanjem kakovosti informacij za triažo in prenosom informacij o že prej izvedenih preiskavah
 • pripomoči k opolnomočenju pacienta z vzpostavitvijo celovitega pregleda nad možnimi izvajalci in informacijami, potrebnih za odločitev o izbiri izvajalca
 • povečati razpoložljivost dostopa do storitev s hitrim in učinkovitim naročanjem
 • zagotoviti potrebne podatke za različne raziskave in analize (Kralj, brez datuma)

Analiza deležnikov

Glavni deležniki (uporabniki) sistema so zdravniki in pacienti.

Zdravniki

eNaročanje zdravnikom omogoča bolj učinkovito izvajanje zdravstvenih storitev (Ministrstvo za zdravje, 2018), predvsem z:

 1. Dostop do zdravstvenih podatkov posameznika

Izvajalcem zdravstvenih storitev eNaročanje omogoča predvsem večji pregled nad potekom pregledov pacienta. Proces je tako hitrejši in učinkovitejši za vse udeležene (Ministrstvo za zdravje, brez datuma).

 1. Izmenjava e-listin (receptov, napotnic, odpustnih pisem, itd.)

Pacienti

eNaročanje pacientom omogoča lažji dostop do zdravstvenih storitev s pomočjo zagotavljanja:

 1. vpogledov v čakalne vrste

eNaročanje prinaša pacientom pregled nad čakalnimi dobami pri vseh vključenih izvajalcih zdravstvene dejavnosti (javni zdravstveni zavodi in koncesionarji), možnost izbire izvajalca glede na najugodnejši termin ali lokacijo ter učinkovito obveščanje o terminih obiska in morebitnih spremembah termina.

 1. naročanje pri zdravniku

Pacienti se lahko na napoteno zdravstveno storitev naročijo tudi sami. V okviru projekta eZdravje je vzpostavljen tudi spletni portal zVem (zdravje – Vse na Enem Mestu),  ki je dosegljiv na povezavi https://zvem.ezdrav.si in državljanom omogoča tudi dostop do eNaročanja. Spletni portal zVem omogoča eNaročanje tako z uporabo kot tudi brez uporabe kvalificiranega digitalnega potrdila (KDP). Možno je tudi naročilo preko telefonske številke 080 24 45.

Podrobna navodila za e-naročanje na zdravstvene storitve:

e-naročanje na specialistične zdravstvene storitve – navodila za paciente

Pogosto zastavljena vprašanja o eNaročanju so na voljo na naslovu Pogosta vprašanja.

 

Dokumentacija za razvijalce

Tehnična dokumentacija

Navodilo za priklop eNaročanja v zNET

E-naročanje_Ustanove-produkcija_slv.xlsx

Izvajalci zdravstvene dejavnosti morajo po priklopu v omrežje zNET implementirati spremembo v svojih lokalnih informacijskih sistemih, prek katerih dostopajo do eNaročanja.

Izvajalce zdravstvene dejavnosti, ki so povezani s sistemom eNaročanja, in bodo v naslednjih dneh prešli na zNet, opozarjamo, da morajo spremeniti COS URL na naslednji način:

Različica V3

Različica V2

Različica V1

Splošna dokumentacija

Šifrant VZS