CRPP

Splošne informacije

Kaj je CRPP in  komu je namenjen

Centralni register podatkov o pacientu (CRPP) je enotni sistem za zbiranje in izmenjavo zdravstvenih podatkov o pacientih s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in o drugih pacientih, ki v Republiki Sloveniji prejmejo zdravstveno oskrbo. Namenjen je vsem izvajalcem zdravstvenih dejavnosti. Zakonsko podlago ima v členu 14.b Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18 in 152/20 (ZZPPZ). CRPP vsebuje Povzetek podatkov o pacientu (Povzetek) ter zdravstveno dokumentacijo. Izraz CRPP se v danes okviru eZdravja uporablja tako za poimenovanje zakonsko opredeljene zbirke podatkov kot tudi za poimenovanje storitve eZdravja oz. centralnega informacijskega sistema s pripadajočo informacijsko komunikacijsko infrastrukturo.

Namen CRPP je omogočiti  elektronsko izmenjavo zdravstvenih podatkov med izvajalci zdravstvene dejavnosti tako, da bodo podatki dostopni vsem, ki  obravnavajo paciente.

Kako se pacient seznani s svojimi podatki

Pacient se s podatki, ki se zbirajo o njem,  seznani prek portala zVEM. Za registracijo na portalu zVEM je potrebno digitalno potrdilo.

Varstvo osebnih podatkov

Dostop do CRPP je varovan z ustreznimi mehanizmi, ki zagotavljajo visoko raven tehnične varnosti in varovanja osebnih podatkov v skladu s področno zakonodajo. Pri vsakem posameznem  vpogledu se preverjajo poklicna pooblastila uporabnika ter beležijo revizijske sledi. Poleg tega so vgrajene tudi sistemske omejitve v skladu s Pravilnikom o pooblastilih za obdelavo podatkov v Centralnem registru podatkov o pacientih (Uradni list RS, št. 51/16). Neomejen dostop imajo zgolj osebni zdravniki, specialisti pa na podlagi napotnice ali pacientove privolitve. V sistem so vgrajene še nadaljnje omejitve glede na vrsto zdravstvene dejavnosti.

Pogosto zastavljena vprašanja o CRPP so na voljo na naslovu Pogosta vprašanja.

Zdravstveni delavci

Uporabniki CRPP

Izvajalci zdravstvene dejavnosti so v skladu z veljavno zakonodajo obvezni uporabniki CRPP v okviru zdravstvene obravnave pacientov. To pomeni, da so po eni strani odgovorni za ustvarjanje vsebine, po drugi strani pa upravičeni do njene smiselne uporabe za namen izvajanja zdravstvenih storitev.

Izvajalci zdravstvene dejavnosti so v skladu s Pravilnikom o pogojih, rokih, načinu vključitve in uporabe eZdravja za obvezne uporabnike (Uradni list RS, št. 69/15) obvezani pošiljati zdravstveno dokumentacijo od 1. decembra 2015, Povzetek podatkov o pacientu pa (PPoP) pa od 1. aprila 2016.

Vrste podatkov oz. dokumentov, ki se posredujejo v CRPP

Pričakujemo, da se v CRPP posredujejo podatki in dokumenti, ki nastanejo pri zdravstveni obravnavni in so potrebni za kakovostno zdravstveno oskrbo (izvidi, odpustna pisma, zapisi o boleznih ipd.) Obseg in vrsta podatkov, ki jih izvajalci zdravstvene dejavnosti posredujejo, sta odvisna od njihove dejavnosti oziroma od konkretne zdravstvene storitve. V kolikor je v CRPP definiran strukturiran zapis ali vrsta dokumentacije, ki ustreza konkretni obravnavi, pričakujemo, da se le-ta tudi posreduje v CRPP, saj bo na ta način na razpolago tudi drugim izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki pacienta obravnavajo. Primeri:

 • ob odpustu iz bolnišnice se v CRPP posreduje odpustnica;
 • pri specialističnem pregledu se posreduje izvid specialističnega pregleda, v PPoP pa se zapiše diagnoza;
 • izvajalec radiološke diagnostike posreduje v CRPP izvid radiološke preiskave, v PPoP pa zapis o bolezni (diagnozo);
 • izvajalec cepljenja vnese v PPoP zapis o opravljanjem cepljenju, ki vsebuje podatke o cepivu ter o bolezni, proti kateri je pacient cepljen;
 • specialist alergolog vnese PPoP zapis o ugotovljeni alergiji, ki vsebuje podatke o alergenu, resnosti in klinični manifestaciji alegije;
 • mikrobiološki laboratorij posreduje v CRPP izvid. V kolikor je rezultat preiskave tudi potrjena diagnoza, le-to posreduje v CRPP.

Vrste podatkov in dokumentov so opisane v Priročniku za uporabnike CRPP.

 

Pogoji dostopa do CRPP za izvajalce zdravstvene dejavnosti

 1. Registracija v Registru izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu (RIZDDZ)

Izvajalec zdravstvene dejavnosti (pravna oseba) in zdravstveni delavci, ki uporabljajo CRPP, morajo biti registrirani v RIZDDZ. Podatki o registriranih izvajalcih in zdravstvenih delavcih se avtomatsko prenesejo v Evidenco uporabnikov eZdravja.

 1. Vključenost v varno zdravstveno omrežje zNET

Pogoj za dostop do CRPP je vključenost izvajalca (lokacije, delovne postaje) v omrežje zNET. Javni zavodi so v zNET vključeni prek opreme v lasti Ministrstva za zdravje. Zasebnikom je na voljo brezplačni VPN dostop (Virtual Private Network, povezava prek navideznega zasebnega omrežja), morebitne druge tehnične načine povezave pa morajo financirati sami, kar velja tako za zasebnike brez koncesije kot tudi za koncesionarje, ki so vključeni v javno zdravstveno mrežo.

Vlogo za dostop do zNET najdete tukaj na https://zvem.ezdrav.si/obrazci.

 1. Registracija uporabnika – zdravstvenega delavca – s kvalificiranim digitgalnim potrdilom (certifikat)

Pri vsakokratnem vpogledu v CRPP se preverja identiteta uporabnika in njegova upravičenost dostopa. Uporabniki (zdravstveni delavci) morajo pridobiti kvalificirano digitalno potrdilo (certifikat) katerega koli priznanega izdajatelja v Republiki Sloveniji (SIGEN-CA, POSTA-CA itd.). Najpogosteje se uporabljajo certifikati na profesionalnih karticah ZZZS.

 1. Prilagoditev lokalnega informacijskega sistema za obdelavo zdravstvene dokumentacije oz. povezava le-tega s CRPP

Lokalni informacijski sistem mora biti ustrezno prilagojen. Na slovenskem trgu je več ponudnikov informacijskih sistemov, ki takšno povezavo omogočajo. Izvajalci naj pri svojih ponudnikih oz. vzdrževalcih informacijskih sistemov preverijo, ali imajo nameščene ustrezne različice ter ali so njihovi sistemi ustrezno konfigurirani. Izvajalec (pravna oseba), ki se prvič povezuje s CRPP, mora za svoj informacijski sistem od NIJZ predhodno pridobiti sistemsko identifikacijsko kodo – aplikacijski ključ (API Key), ki ga bo vzdrževalec vnesel v lokalni sistem. Zaprosilo za aplikacijski ključ naj izvajalec posreduje na elektronski naslov podpore eZdravja podpora@ezdrav.si. Zahtevku je potrebno priložiti RIZZDDZ šifro izvajalca (pravne osebe).

 1. Uporaba enoličnega identifikatorja pacienta (številke ZZZS) pri poizvedbah in pri shranjevanju podatkov

CRPP kot enolični identifikator pacienta praviloma uporablja številko ZZZS pacienta, alternativno pa se lahko uporablja tudi EMŠO. Številke ZZZS pacientov se običajno pridobivajo s kartice zdravstvenega zavarovanja, ki jo uporabnik oz. izvajalec zdravstvene storitve vstavi v čitalec na svoji delovni postaji.

Več informacij najdete v Priročniku za uporabnike CRPP.

 

Priročnik za uporabnike CRPP

Dokument je splošni opis Centralnega registra podatkov o pacientih (CRPP). Namenjen je predvsem izvajalcem zdravstvene dejavnosti, uporabne informacije pa v njem lahko najdejo tudi drugi, ki jih zanima eZdravje in informacijski sistemi v zdravstvu.

Dokument je razdeljen v naslednje vsebinske sklope:

Poglavje 1: Predstavitev CRPP in njegove umestitve v nacionalnem zdravstvenem sistemu

Poglavje 2: Informacijsko komunikacijska struktura, tehnične in funkcionalne komponente sistema, aplikacijski vmesniki, povezave z drugimi sistemi eZdravja

Poglavje 3: Pogoji dostopa do CRPP za izvajalce zdravstvene dejavnosti; tehnični pogoji dostopa, zakonodajni okvir in politike dostopa za različne kategorije končnih uporabnikov, avtentikacija in avtorizacija profesionalnih uporabnikov (zdravstvenih delavcev)

Poglavje 4: Pogoji dostopa za paciente, portal zVEM, dostop do podatkov in posredovanje pacientovih izjav v CRPP

Poglavje 5: Vrste zdravstvene dokumentacije v CRPP, tipi in atributi dokumentov (metapodatki)

Poglavje 6: Strukturirani zapisi v povzetku podatkov o pacientu (PPoP); podatkovni model, šifranti in terminologije

Navodila za uporabo pregledovalnika CRPP
Navodila so namenjena uporabnikom modula za pregled vsebine CRPP, ki je vgrajen v zdravstveno informacijske sisteme pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti (navodila).

 

Obrazci za privolitev pacienta za izredni dostop do zdravstvenih podatkov v CRPP:

PRIVOLITEV ZA VPOGLED V ZDRAVSTVENO DOKUMENTACIJO

ZAHTEVA ZA IZREDNI DOSTOP DO PODATKOV V CENTRALNEM REGISTRU PODATKOV O PACIENTIH

 

POVZETEK PODATKOV O PACIENTU

Razvijalci

Vključitev v zNET

Dostop do CRPP in testnega okolja je pogojen z vključenostjo v zNET. To velja za vse lokacije pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ki uporabljajo CRPP, pa tudi za lokacije ponudnikov informacijskih sistemov, ki potrebujejo dostop do testnega ali produkcijskega okolja.

Kandidat za dostop do zNET mora oddati spletno vlogo tukaj.

Tehnična dokumentacija CRPP

Za pridobitev dostopa do tehnične dokumentacije se obrnite na e-naslov crpp@nijz.si.

Konfiguracija informacijskega sistema pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti

Vsak izvajalec zdravstvene dokumentacije (pravna oseba) mora pridobiti enolični aplikacijski ključ (API Key), ki enolično označuje njegove transakcije v CRPP. Izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki se prvič vključuje, naj odda zahtevek na e-naslov crpp@nijz.si. V kolikor izvajalec zdravstvene dejavnosti za povezovanje s CRPP uporablja več različnih informacijskih sistemov (npr. za ambulante, laboratorij, radiologijo), naj pridobi API Key za vsak informacijski sistem posebej. V imenu izvajalca zdravstvene dejavnosti lahko zahtevek odda tudi njegov ponudnik informacijske rešitve.