RIZDDZ

Splošne informacije

Informacijska rešitev Register izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu (RIZDDZ oz. register izvajalcev) je namenjena vodenju zbirke podatkov Evidenca gibanja zdravstvenih delavcev in mreža zdravstvenih zavodov.  Zbirka je opredeljena v prilogi zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ-B) pod oznako NIJZ16 in obsega podatke o :

  • vseh izvajalcih in njihovih lokacijah, na katerih se opravlja zdravstvena dejavnost,
  • vseh vrstah zdravstvene dejavnosti, ki se na teh lokacijah izvajajo,
  • razpoložljivosti in usposobljenosti kadrovskih virov, ločeno po lokacijah in vrstah zdravstvene dejavnosti.

 

Namen zbirke je načrtovanje in spremljanje mreže javne zdravstvene službe, načrtovanje in spremljanje gibanja zdravstvenega kadra ter izvajanje sistemov zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja.

Urejanje podatkov v zbirki je podprto z aplikacijo RIZDDZ, ki je umeščena v infrastrukturno okolje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Aplikacija omogoča neposredno urejanje podatkov, za katere so zadolženi izvajalci zdravstvene dejavnosti, Ministrstvo za zdravje ter zbornice z javnimi pooblastili na področju zdravstva in elektronsko izmenjavo podatkov.

 

Osnovne podatke o izvajalcih in delavcih se zagotavlja iz uradnih evidenc: Poslovni register Slovenije (PRS), Centralni register prebivalcev (CRP) in Register prostorskih enot (RPE). Za vse notranje OE izvajalcev, ki niso vpisane v PRS, se podatke vpisuje ročno, na podlagi izdanih odločb, dovoljenj oz. drugih veljavnih listin.

 

Od aprila 2017  je na razpolago tudi spletna storitev Spremembe RIZDDZ, ki omogoča selektivno branje sprememb v RIZDDZ in s tem racionalno osveževanje podatkov pri uporabnikih spletne storitve. Storitev se prvenstveno uporablja za upravljanje pooblastil v informacijski rešitvi Varnostna shema eZdravja, na podlagi katere se ureja dostop do informacijskih rešitev eRecept, eNaročanje in drugih. Usklajevanje podatkov med obema rešitvama poteka dnevno.

 

Več podrobnosti je na voljo na spletni strani https://www.nijz.si/sl/podatki/izvajalci-zdravstvene-dejavnosti.