eRCO

Splošne informacije

SPLOŠNO

Zbirka Elektronski register cepljenih oseb in neželenih učinkov po cepljenju (eRCO) je namenjena spremljanju izvajanja cepljenja v državi, ocenjevanju precepljenosti ter zagotavljanju podatkov o cepljenju in podatkov o neželenih učinkih po cepljenju. Zbirka sodi na področje preventivno-zdravstvene statistike in vključuje (vsebuje) podatke iz dejavnosti preprečevanja nalezljivih bolezni – cepljenja. Namen enotne zbirke podatkov eRCO je na enem mestu zagotoviti kvalitetne podatke za spremljanje in vrednotenje cepljenja in neželenih učinkov po cepljenju, kar bo podlaga za načrtovanje strategije ukrepov preprečevanja in obvladovanja bolezni, ki jih preprečujemo s cepljenjem.

Z zbirko podatkov eRCO želimo doseči naslednje cilje:

 • popolni zajem obveznikov za cepljenje,
 • vodenje procesa cepljenja s pomočjo pripravljenih šifrantov,
 • zbiranje podatkov po vseh občinah,
 • avtomatizirano poročanje o opravljenem cepljenju,
 • avtomatizirano poročanje o neželenih učinkih,
 • avtomatizirano obdelovanje podatkov o cepljenju.

 

CEPLJENJE

Cepljenje poteka po natančno določenih strokovnih navodilih in priporočilih ter v predpisanem obsegu, v vseh predpisanih fazah pa ga izvajajo zdravniki v zdravstvenih domovih in zasebni zdravniki s koncesijo. Aktivnosti cepiteljev koordinirajo območni in nacionalni koordinator cepljenja, katerih naloge so med drugim: strokovno usposabljanje in svetovanje izvajalcem cepljenja, zbiranje in analiziranje podatkov ter ocenjevanje uspešnosti cepljenja.

Program cepljenja in zaščite z zdravili, ki izide vsako leto, določa skupine obveznikov oziroma ciljne skupine prebivalstva za cepljenje, sheme cepljenja in način financiranja.

Spremljanje učinkovitosti programa cepljenja v posamezni državi je sestavljeno iz treh elementov:

 • epidemiološkega spremljanja bolezni, ki jih preprečujemo s cepljenjem,
 • spremljanja precepljenosti (deleža cepljenih oseb v populaciji) in
 • spremljanja neželenih učinkov po cepljenju.

 

Zbiranje podatkov o opravljenih cepljenjih in geografski razporeditvi precepljenosti po posameznih ciljnih skupinah prebivalstva je nujno za načrtovanje in izvajanje cepljenja ter ocenjevanje uspešnosti cepljenja pri preprečevanju pojavljanja in širjenja ter obvladovanju nalezljivih bolezni. Po Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Ur. l. RS, št. 65/2000, 47/2015) je Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu NIJZ) zadolžen za upravljanje Registra obveznikov za cepljenje in izvajanja cepljenja (po novem Register cepljenih oseb). V skladu z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva naj bi ta register vseboval naslednje podatke: EMŠO, številko zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, podatke o bivališču, datum dogodka (cepljenje, prekinitev, odklonitev, kontraindikacija – začasna , trajna, odselitev, izostanek) vrsto cepljenja, način in mesto aplikacije, proizvajalca, podatke o embalaži, datum veljavnosti, serijo cepiva, količino-dozo, kontraindikacije (začasne, trajne), postvakcinalne pojave, naziv zdravstvenega zavoda oz. zasebnika, podatke o zdravniku.

 

NEŽELJENI UČINKI PO CEPLJENJU

Spremljanje varnosti cepiv in poteka varnega cepljenja je pomemben element sistema spremljanja nalezljivih bolezni, ki jih preprečujemo s cepljenjem. Učinkovit sistem spremljanja neželenih učinkov po cepljenju omogoča njihovo zgodnje zaznavanje, pravočasno sporočanje, obravnavanje, raziskovanje, analizo podatkov in hitro ukrepanje, če je to potrebno. V sklopu varnega cepljenja mora biti vzpostavljen sistem spremljanja neželenih učinkov(NŽU). Spremljanje neželenih učinkov v Sloveniji podpira Register neželenih učinkov (stranskih pojavov) pridruženih cepljenju, ki ga v skladu z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva upravlja NIJZ. V Registru se zbirajo prijave neželenih učinkov, ki se klasificirajo, ocenjujejo, analizirajo in sporočajo drugim deležnikom v sistemu farmakovigilance. Register neželenih učinkov pridruženih cepljenju je pasivni sistem spremljanja, ki beleži vse neželene učinke, ki se pojavijo v časovni povezavi s katerimkoli cepljenjem v Sloveniji.

V skladu z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva Register neželenih učinkov po cepljenju vsebuje naslednje podatke: EMŠO, številko zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, podatke o bivališču, podatke o uporabljenem cepivu (datum dogodka, vrsta, količina, serija, proizvajalec, datum veljavnosti), naziv javnega zavoda, podatke o zdravniku, datum prijave, stranski pojav (datum začetka in konca, vrsta), vzročno povezavo, preiskave, izvide, ukrepe, izid.

 

SPLETNA APLIKACIJA eRCO modul Vnos cepljenj

Spletna aplikacija eRCO Vnos cepljenj je del nabora rešitev eZdravja in je namenjena vnosu cepljenj, pregledu/urejanju vnešenih cepljenj in izpisu potrdil o opravljenih cepljenjih. Aplikacija eRCO Vnos cepljenj deluje kot spletna aplikacija in je namenjena vsem izvajalcem cepljenja, ki nimajo svojega ambulantnega programa prilagojenega tako, da bi omogočal vnos in pošiljanje podatkov o opravljenih cepljenjih v eRCO. Aplikacija ni nadomestek ambulantnega/bolnišničnega programa, saj je njen nabor funkcionalnosti omejen za potrebe zbirke eRCO in tako ne more služiti kot edino orodje za obravnavo pacientov v ambulantah in bolnišnicah. S to aplikacijo ni mogoče urejati čakalnih vrst, napotnic, vodenja zalog in drugih funkcionalnosti, ki jih ponujajo informacijski sistemi za vodenje zdravstvene dejavnosti. Aplikacija eRCO Vnos cepljenj shranjuje podatke v centralni register podatkov o pacientu (CRPP) oz. interoperabilno hrbtenico eZdravja in bazo eRCO.

NASLOV SPLETNE APLIKACIJE: https://cepi.ezdrav.si/ (POVEZAVA DELUJE SAMO V OMREŽJU zNET).

Pred uporabo aplikacije vam priporočamo, da preberete uporabniška navodila.

 

Pogosto zastavljena vprašanja o rešitvi eRCO so na voljo na naslovu Pogosta vprašanja.

Zdravstveni delavci

eRCO za zdravstveno osebje

 1. Pošiljanje cepljenj

Izvajalci (zdravstveno osebje)  cepljenja ne potrebujejo posebnih postopkov za vnos cepljenja v eRCO. Izvajalec mora le vnesti vse podatke o opravljenem cepljenje v svoj lokalni ambulantni program in program v ozadju poskrbi, da se podatki o opravljenem cepljenju pošljejo v eRCO.  Tehnične pogoje za pošiljanje zagotovi dobavitelj ambulantnega programa.

 

 1. Spletni modul eRCO

Uporabnik dostopa do spletnega modula po navodilih dobavitelja ambulantnega programa.

Tehnične pogoje za dostop do spletnega modula eRCO zagotovi dobavitelj ambulantnega programa. Spletni modul ima  trenutno tri funkcionalnosti: prijava in pregled NŽU, planiranje cepljenja za nacionalni program cepljenja in prijava opustitve cepljenja.

 

Prijava neželjenih učinkov po cepljenju (NŽU)

Modul NŽU je namenjen prijavi stranskih učinkov po cepljenju in pregledu vseh prijavljenih stranskih učinkov. Dostop do programa je možen preko lokalnega ambulantnega programa, ki ga izvajalci uporabljajo za svoje običajno delo v ambulanti.

 

Obrazec prijava NŽU

Obrazec pregled NŽU

Planiranje cepljenja za nacionalni program cepljenja

Za potrebe spremljanja izvajanja nacionalnega programa cepljenja predšolske in šolske populacije, modul omogoča natančno planiranje in pregled izvedenih cepljenj. Za vsakega obveznika za cepljenje eRCO avtomatično generira plan cepljenja. Z različno barvo so označena opravljena, zamujena in planirana cepljenja.

 

Prijava opustitve cepljenja

V sistemu je možno izvesti prijavo opustitve cepljenja, ki je lahko zaradi zdravstvenih  ali nezdravstvenih razlogov. Modul omogoča prijavo opustitve cepljenja za vsako posamezno bolezen.  Opustitev lahko označite na strani »Planiranje cepljenja za nacionalni program cepljenja«, kjer na koncu vsake vrstice lahko izberete razlog, trajanje in datum opustitve.

Razvijalci