ePosvet

Splošne informacije

ePosvet je elektronska komunikacija med zdravstvenimi delavci, med zdravnikom družinske medicine in zdravnikom specialistom, z namenom pridobitve mnenja zdravnika specialista na zastavljeno klinično vprašanje.

Komunikacija med zdravnikom družinske medicine in zdravnikom specialistom je izredno pomembna za učinkovito in pravočasno zdravstveno obravnavo pacienta. Večinoma komunikacija poteka preko napotnice in odpustnih pisem ter izvidov. Zaradi dolgih čakalnih dob prihaja do prepoznih rešitev zdravstvenih problemov pacientov. Zdravnik družinske medicine ne želi vedno napotiti pacienta k zdravniku specialistu, želi zgolj nasvet glede diagnostičnih postopkov ali nasvet o terapiji. Do sedaj so zdravniki iskali nasvete predvsem preko telefona ali po elektronski pošti. V prvem primeru klinično vprašanje in odgovor nista bila zapisana, v drugem primeru zapis ni zadostil pogojem varovanja podatkov.

Cilji in namen ePosveta so:

  • vzpostaviti boljšo komunikacijo med zdravniki družinske medicine in zdravniki specialisti,
  • zmanjšati število napotitev na sekundarni nivo,
  • razbremenitev urgentne ambulante s semi-nujnimi pacienti,
  • vzpostavitev varne izmenjave pacientovih podatkov.

Namen zastavljenih ciljev je skrajšanje čakalnih dob in zagotavljanje pravočasne, učinkovite in kakovostne zdravstvene obravnave pacientov.

Zgodovina ePosveta

Elektronski posvet je v slovenski prostor prinesel nov način zdravstvene obravnave pacientov. V letu 2017 je v gorenjski regiji, s sodelovanjem Splošne bolnišnice Jesenice in Osnovnega zdravstva Gorenjske, potekal pilotni projekt z naslovom »Elektronski posvet med zdravnikom družinske medicine in zdravnikom specialistom«, ki je bil s strani Ministrstva za zdravje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje prepoznan kot primer dobre prakse. Na podlagi izkušenj gorenjskega projekta je bilo s sklepom vlade Republike Slovenije za sprejem Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018 odločeno, da se storitev ePosvet razširi na področje celotne Slovenije.

Pogosto zastavljena vprašanja o ePosvetu so na voljo na naslovu Pogosta vprašanja.

Zdravstveni delavci

Klinična stanja pacienta, za katera lahko poteka ePosvet

  • informativni ePosvet: pacient se zaradi svoje bolezni vodi pri zdravniku družinske medicine, ta pa potrebuje zgolj informativni posvet za potrditev svojih opažanj in je pod vprašanjem smiselnost napotitve tako prvega kot kontrolnega pregleda.
  • ePosvet o prvem pregledu: pri neurgentnih pacientih, katerih zdravstveno stanje je resno in pri obravnavi v timu zdravnika družinske medicine potrebujejo ali hitro konzultacijo ali prvi zgodnejši pregled pri zdravniku specialistu.
  • ePosvet o kontrolnem pregledu: pri pacientih s kronično boleznijo, ki so naročeni na kontrolni pregled in je njihovo klinično stanje stabilno oziroma je v poslabšanju in potrebujejo zgodnejši kontrolni pregled.

Komunikacijske poti: eNapotnica, ePosvet, urgentna napotnica

 

Pogoji za obračun ePosveta na ZZZS

Okrožnica ZAE 18/18: Storitev Q0242 »ePosvet« na primarni, sekundarni ter terciarni ravni 16.2.2018

S sklepi Vlade Republike Slovenije za sprejem Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018 je bilo sprejeto, da storitev Q0242 »ePosvet«, ki sta jo do takrat v skladu z Okrožnico ZAE 45/16 lahko obračunavala le OZG Kranj in SB Jesenice, od 01.04.2018 dalje beležijo ter obračunavajo vsi izvajalci na primarni, sekundarni in terciarni ravni, če bodo izpolnjeni naslednji pogoji za obračun:

a) primarni nivo:

Podlaga za obračun je k izvajalcu na sekundarni ali terciarni ravni, ki izvaja »ePosvet«, poslana e-napotnica z izpolnjeno zadnjo stranjo (opis problematike bolnika s kliničnim vprašanjem in izpolnjene druge, za odgovor na vprašanje, pomembne rubrike), zapis v zdravstveni dokumentaciji (prejeti odgovor na klinično vprašanje in nadaljnji pogovor z bolnikom/svojci), zdravnik na primarnem nivoju nadaljnjega pogovora  z bolnikom in/ali svojci v zvezi s problematiko ne more dodatno obračunati.

b) sekundarni nivo:

Podlaga za obračun je avtoriziran izvid »ePosveta« (opis problematike bolnika s kliničnim vprašanjem in izpolnjene druge, za odgovor na vprašanje pomembne rubrike), poslan v Centralni register podatkov o pacientih, zapis v zdravstveni dokumentaciji (poslani odgovor), odgovor na postavljeno klinično vprašanje je bil poslan znotraj dveh delovnih dni.

 

Kako poteka proces ePosveta pri napotovalcu?

Elektronski posvet (ePosvet) poteka preko sistema eZdravje, po istih poteh, kot poteka eNapotnica. Komunikacija poteka brezpapirno.

Postopek, ki poteka pri napotovalcu (zdravnik družinske medicine)

Pot ePosveta se prične pri zdravniku družinske medicine, ki po pogovoru s svojim pacientom zapiše klinično eVprašanje na elektronski obrazec eNapotnice

 • Na obrazcu eNapotnice pod VZS izbere eno od storitev iz šifranta »Vrste zdravstvenih storitev« za ePosvet, ki so v novem šifrantu označene z vrednostjo “5” v stolpcu “Tip VZS po eNaročanju” (v spodnji tabeli).
 • V polje »PodrobnaNavodila« zapiše elektronski naslov, na katerega želi prejeti obvestilo o končanem eOdgovoru na zastavljeno eVprašanje.
 • Pod stopnjo nujnosti izbere zelo hitro, pooblastila označi 1,2,3.
 • Na drugi strani eNapotnice lahko v prvi vrstici napiše želenega kliničnega specialista, če gre za obravnavo pacienta, ki se vodi pri določenem specialistu.
 • Na drugi strani napotnice opiše klinični problem, priloži ali zapiše znana dejstva (laboratorij, druge izvide..) in zastavi vprašanje kliničnemu specialistu.
 • Napotovalec nato sam pošlje eNapotnico – ePosvet k specialistu, od katerega želi odgovor na zastavljeno vprašanje. To pomeni, da mora napotovalec sam izvesti postopek e-naročanja!
 • Slika predstavlja primer postopka za Osnovno zdravstvo Gorenjske.

Seznam vrst zdravstvenih storitev, ki so na voljo za ePosvet

2573 ePosvet na področju tirologije
2600 ePosvet na področju abdominalne kirurgije
2601 ePosvet na področju alergologije in klinične imunologije
2602 ePosvet na področju anesteziologije, reanimatologije in periooperativne intenzivne medicine
2603 ePosvet na področju dermatovenerologije
2604 ePosvet na področju diabetologije
2605 ePosvet na področju endokrinologije
2606 ePosvet na področju fizikalne in rehabilitacijske medicine (fiziatrije)
2607 ePosvet na področju gastroenterologije
2608 ePosvet na področju ginekologije in porodništva
2609 ePosvet na področju hematologije
2610 ePosvet na področju infektologije
2611 ePosvet na področju splošne interne medicine
2612 ePosvet na področju onkologije
2613 ePosvet na področju kardiologije in vaskularne medicine
2614 ePosvet na področju kardiovaskularne kirurgije
2615 ePosvet na področju klinične genetike
2616 ePosvet na področju maksilofacialne kirurgije
2617 ePosvet na področju nefrologije
2618 ePosvet na področju nevrokirurgije
2619 ePosvet na področju nevrologije
2620 ePosvet na področju nuklearne medicine
2621 ePosvet na področju oftalmologije
2622 ePosvet na področju ortopedije
2623 ePosvet na področju otorinolaringologije
2624 ePosvet na področju otroške in mladostniške psihiatrije (pedopsihiatrije)
2625 ePosvet na področju otroške kirurgije
2626 ePosvet na področju otroške nevrologije
2627 ePosvet na področju pediatrije
2628 ePosvet na področju plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije
2629 ePosvet na področju pnevmologije
2630 ePosvet na področju psihiatrije
2631 ePosvet na področju revmatologije
2632 ePosvet na področju splošne kirurgije
2634 ePosvet na področju torakalne kirurgije
2635 ePosvet na področju travmatologije
2636 ePosvet na področju urologije
2637 ePosvet na področju žilne kirurgije
2638 ePosvet na področju radiologije
2738 ePosvet na področju dentalne medicine

 

Postopek, ki poteka pri napotnem zdravniku (klinični zdravnik specialist)

 • V bolnišnici ali specialistični ambulanti koordinator (ali oseba, ki je zadolžena za sprejemanje in organizacijo ePosveta) sprejme eVprašanje in ga posreduje ustreznemu specialistu. Potek je odvisen od notranje organizacije.
 • Zdravnik specialist pregleda zdravstveno dokumentacijo pacienta, zapiše eOdgovor na zastavljeno klinično vprašanje v bolnišničnem informacijskem sistemu v obliki izvida »izvid za ePosvet« in ga pošlje v CRPP! Izvidu za ePosvet je na strani CRPP dodeljen nov tip dokumenta 11499-4.
 • Napotni zdravnik (oziroma oseba glede na notranjo organizacijo) mora zaključiti napotnico, torej jo postaviti v status »izkoriščena«. V tem trenutku bo napotovalcu samodejno poslano elektronsko sporočilo na e-naslov, ki ga je ob izdelavi napotnice navedel v polju “Podrobna navodila”. Na ta način bo obveščen, da je ePosvet zaključen in da ga v CRPP čaka izvid z odgovori na zastavljena vprašanja.
 • Slika predstavlja primer postopka v Splošni bolnišnici Jesenice.

Ponovni postopek pri napotovalcu (zdravnik družinske medicine)

 • Napotovalec prejme elektronsko sporočilo o poslanem odgovoru ePosveta
 • V CRPP poišče odgovor specialista na zastavljeno klinično vprašanje
 • Vzpostavi kontakt s pacientom in se z njim dogovori za nadaljnjo obravnavo, če ga ni specialist že povabil k sebi na pregled.

Prednosti in slabosti ePosveta

V projektu ePosvet sodelujejo pacient, zdravnik družinske medicine in zdravnik specialist.

Elektronska komunikacija v okviru ePosveta med zdravnikom družinske medicine in zdravnikom specialistom prinaša v primerjavi z direktnim srečanjem zdravnik specialist in pacient določene prednosti in določene slabosti.